EU Projects

Projekto pavadinimas: „Išmanaus konvejerio ritinėlio sukūrimas“

Projekto vykdytojas: UAB „BAKETAS“

Projekto partneris: KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Projekto tikslas: sukurti išmaniojo konvejerio ritinėlio prototipą

Aprašymas:

Projekto metu numatoma sukurti išmaniojo ritinėlio prototipą. Ritinėlyje įmontuota elektroninė įranga leistų nepertraukiamai ir automatiškai stebėti ritinėlio parametrus, prognozuoti jo konstrukcinių dalių būklę, bei nustatyti prevencinio ritinėlių keitimo momentą.

Sukurtas sprendimas leistų laiku diagnozuoti konvejerio ritinėlių gedimus bei nustatyti prevencinės profilaktikos periodiškumą. Tai leistų įmonei eksploatuojančiai konvejerius gerokai sumažinti išlaidas ritinėlių būklės stebėsenai bei galimus nuostolius dėl ritinėlių gedimo.

Projektas prisidės prie naujo aukštos pridėtinės vertės produkto kūrimo, bus sudaromos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinama intelektinė nuosavybė ir ankstyvoji sukurto naujo produkto bandomoji gamyba. Panaudojant inovatyvias ir modernias technologijas būtų sukurtas didelės pridėtinės vertės ekonomiškas ir tausojantis aplinką produktas.

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Bendra projekto vertė: 282 988 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų: 191 519 Eur

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-08

Projekto vykdymo pabaiga: 2025-02

Do you have any questions or simply want to say hello?